НАЧАЛО


  Текущите изследвания в секция „Интелигентни системи” са насочени към развитие на съвременни методи за анализ и синтез на сложни интелигентни информационни и управляващи системи, основаващи се на динамични онтологии, многоагентни системи, софтсенсинг.

  Получени са нови резултати и в областта на хибридните динамични системи, поведение и динамика на рояци, моделното предсказващо управление на базата на интелигентни агенти.

  Секцията има традиционен интерес и резултати в развитието на формалните логически и вероятностни методи за изследване на динамично изменящи се системи с мрежова структура, анализ на системи при неопределеност и риск, както и вземане на решения при неопределеност в размита среда.

  Приложните разработки на секцията са ориентирани към разработване на информационни технологии за интелигентна диагностика и мониторинг на индустриални системи и онтологично базирано електронно обучение.

  Секцията поддържа тясно сътрудничество с редица български университети:

  • Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ),

  • Технически Университет-София, ф-л Пловдив (ТУ-ПЛОВДИВ)

  • Софийски университет „Климент Охридски” (СУ),

  • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ),

  и малки и средни инженерингови предприятия „Старт инженеринг” АД, „Иноватикс” ЕООД.

  Секцията е учредител и главен организатор на престижната международна конференция на IEEE “Intelligent Systems” (2002, 2004, 2008, 2012, 2016), както и водещ организатор на два симпозиума на IFAC – DECOM-TT Technology Transfer in Developing Countries (2004) и Energy Saving Control (2006).