logo-right
About Us

Интелигентни системи

Tекущите изследвания в секция „Интелигентни системи” са насочени към развитие на съвременни методи за анализ и синтез на сложни интелигентни информационни и управляващи системи, основаващи се на динамични онтологии, многоагентни системи, софтсенсинг. Получени са нови резултати и в областта на хибридните динамични системи, поведение и динамика на рояци, моделното предсказващо управление на базата на интелигентни агенти. Секцията има традиционен интерес и резултати в развитието на формалните логически и вероятностни методи за изследване на динамично изменящи се системи с мрежова структура, анализ на системи при неопределеност и риск, както и вземане на решения при неопределеност в размита среда. Приложните разработки на секцията са ориентирани към разработване на информационни технологии за интелигентна диагностика и мониторинг на индустриални системи и онтологично базирано електронно обучение.

Секцията поддържа тясно сътрудничество с редица български университети: • Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), • Технически Университет-София, ф-л Пловдив (ТУ-ПЛОВДИВ) • Софийски университет „Климент Охридски” (СУ), • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), и малки и средни инженерингови предприятия „Старт инженеринг” АД, „Иноватикс” ЕООД.

    Секцията е учредител и главен организатор на престижната международна конференция на IEEE “Intelligent Systems” (2002, 2004, 2008, 2012, 2016), както и водещ организатор на два симпозиума на IFAC – DECOM-TT Technology Transfer in Developing Countries (2004) и Energy Saving Control (2006).

20

Years of exps